Þjóðleikhús – LM / BÚN höfundar

 Nýr samningur sjá hér; 

LOK_FÍL_leikm og bún_09 12 2015

Launaþrep      Mars 2012                  Mars 2013                          Sept. 2014

 1. þrep      276148                          285.123                               294.532
 2. þrep      286.219                         295.521                               305.273
 3. þrep      296.694                        306.337                               316.446
 4. þrep      307.588                        317.585                               328.065
 5. þrep      318.917                         329.282                               340.148
 6. þrep      330.700                        341.448                               352.716
 7. þrep      342.954                         354.100                               365.785

Fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs  annars vegar

og  Félag íslenskra leikara, vegna leikmynda- og búningahöfunda   við Þjóðleikhúsið

gera með sér svofellt  SAMKOMULAG   um breytingar og framlengingu á kjarasamningum aðila 

Inngangur

Aðilar eru sammála um að vinna áfram með öðrum aðilum vinnumarkaðarins að sameiginlegum markmiðum, svo sem lægri verðbólgu, auknum stöðugleika í íslensku efnahagslífi til lengri tíma ásamt bættum vinnubrögðum við samningagerð meðal annars til að skapa samfellu og einfalda og samræma kjarasamninga. Stuðla þarf að því að starfsmenn ríkisins búi við svipuð starfskjör, þ.á.m. launakerfi, launastig og launaþróun og þekkist á hinum almenna vinnumarkaði svo ríkið geti til frambúðar staðist samkeppnina við aðra hluta vinnumarkaðarins.

Viðræður um endurnýjun næstu kjarasamninga hefjist strax við gildistöku þessa samnings.

 

 1. gr.
  Gildistími

Gildandi kjarasamningar aðila framlengjast frá 1. september 2014 til 28. febrúar 2015 með þeim breytingum og fyrirvörum sem í samkomulagi þessu felst og falla þá úr gildi án frekari fyrirvara.

 1. gr.
  Launahækkanir

Laun samkvæmt 2. grein kjarasamnings hækki sem hér segir:

1.9.2014:      Laun hækka um 3,3%.

 1. gr.
  Persónuuppbót

Persónuuppbót (desemberuppbót) á samningstímanum verður sem hér segir:

Á árinu 2014          73.600 kr.

 

 1. gr.
  Atkvæðagreiðsla

Samningsaðilar skulu bera samkomulag þetta upp til samþykktar. Hafi gagnaðila ekki borist tilkynning um niðurstöðu fyrir klukkan 16:00 þann 24.  október 2014 skoðast hann samþykktur.

 

Reykjavík, 14. Október 2014

 

FÉLAG ÍSLENSKRA LEIKARA   og   fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs gera með sér svofelldan   K J A R A S A M N I N G  um kaup og kjör

LEIKMYNDA- OG BÚNINGAHÖFUNDA  við Þjóðleikhúsið 

 1. RÁÐNING

1.1         Ráðning

1.1.1      Leikmynda-/búningahöfundur skal ráðinn með skriflegum ráðningar­samn­ingi.Í ráðningarsamningi skal m.a. koma fram fyrirhugaður skiladagur lík­ans og vinnuteikninga, æfingatímabil leikrits og frumsýningardagur.

 

1.1.2      Samið skal sérstaklega um launagreiðslur fyrir hvert leikrit með tilliti til þeirrar ábyrgðar og vinnu sem leikmynda-/búningahöfundur tekur að sér. Mat verkefnis annast þjóðleikhússtjóri og leikmynda- og búningahöfundur að höfðu samráði við leikstjóra. Greiðslur í samningi þessum eiga aðeins við um heilskvöldssýningar. Fyrir verkefni sem felur í sér stuttan vinnslutíma og/eða lítið umfang, er heimilt að semja um lægra endurgjald en ella.

 

1.1.3      Leikmynda-/búningahöfundur skal fá afhent leikrit það sem hann er ráðinn til, eigi síðar en 3 mánuðum fyrir áætlaðan skiladag líkans og teikninga.

 

1.1.4      Leikmynda-/búningahöfundur skal eiga þess kost, að velja sér hæfan aðstoðar­mann í viðameiri verkefni í samráði við leikhúsið enda hafi verið gert ráð fyrir því í upphafi eða önnur rök mæla sérstaklega með því.

 

1.2         Verksvið, ábyrgð og skyldur leikmynda-/búningahöfundar

1.2.1      Verksvið leikmynda-/búningahöfundar er:

 1. Að vinna ásamt leikstjóra hina mótandi hugmyndavinnu sýningar.
 2. Að leggja fram vinnuteikningar, búningateikningar og fullnægjandi líkan.
 3. Að hafa umsjón og eftirlit með allri útfærsluvinnu við gerð leik­myndar og búninga.
 4. Að sitja leik-, ljósa- og búningaæfingar eins og þörf krefur svo og fundi sem tengjast verkefninu.

 

1.2.2      Þjóðleikhúsið greiðir allan útlagðan kostnað, svo sem vegna vinnslu líkans, vinnu- og búningateikninga og kostnaðar vegna aksturs enda séu lagðir fram reikningar því til staðfestingar.

 

1.2.3      Leikmynda-/búningahöfundi er óheimilt að stofna til fjárhagslegra skuld­bindinga varðandi verkefni sitt án samþykkis þjóðleikhússtjóra.

 

1.3         Höfundarréttur og önnur réttindi leikmynda-/búningahöfundar

1.3.1      Leikmynda-/búningahöfundur á höfundarrétt á verki sínu skv. almennum reglum um hugverkarétt og hefur Þjóðleikhúsið aðeins rétt til að sýna verk hans á leiksviðum þess og í kynningum svo og í leikferðum á þess vegum enda hafi verið haft fullt samráð við leikmynda-/búningahöfund með hvaða hætti það sé.

 

1.3.2      Þjóðleikhúsinu er óheimilt að lána eða leigja út verk leikmynda- og búninga­höfundar í heild sinni að sýningum loknum nema með samþykki hans enda skal áður samið um endurgjald til hans.

 

1.3.3      Þjóðleikhúsið ábyrgist að verki leikmynda-/búningahöfundar verði ekki breytt eða því raskað frá því sem var við frumsýningu án samráðs við hann.

 

1.3.4      Líkan og teikningar eru eign leikmynda-/búningahöfundar og skal leikhúsið skila þeim þegar verkefni er tekið af sýningarskrá.

 

1.3.5      Þar sem aðstandenda viðkomandi sýningar er getið í kynningu eða aug­lýs­ingum Þjóðleikhússins, skal nafn leikmynda-/búningahöfundar koma fram, nema hann samþykki annað.

 

1.3.6      Þjóðleikhúsið skal láta leikmynda-/búningahöfundi í té góðar ljósmyndir af leikmyndum og búningum án endurgjalds. Hann skal auk þess eiga aðgang að myndbandsupptöku af leikmyndum, sé um slíkt að ræða.

 

1.4         Breytingar og eftirlit

1.4.1      Sé um að ræða breytingu á verkefni eða vinnslu verkefnis, svo sem verulega frestun á frumsýningu, þ.e. um 3 vikur eða meira, skal greiða sérstaklega við lokauppgjör fyrir þá aukningu á vinnuframlagi sem slíkt kann að skapa.

 

1.4.2      Taki nýir leikarar við hlutverkum eftir frumsýningu, skal hafa samráð við búningahöfund. Semja skal sérstaklega um greiðslu til hans ef þörf er á að hanna nýja búninga.

 

1.4.3      Fyrir vinnu við breytingar á leikmynd og búningum vegna leikferða, sem ekki hefur verið gert ráð fyrir í upphafi, eða flutnings á sýningu milli leik­sviða, skal semja sérstaklega við leikmynda-/búningahöfund.

 

1.4.4      Ef verk er tekið aftur til sýningar eftir nokkurt hlé og slíkt kallar á vinnu af hálfu leikmynda-/búningahöfundar, skal semja sérstaklega um greiðslu.

 

1.4.5      Leikmynda-/búningahöfundi ber einnig að fylgjast með sýningum á leik­ritinu án þess þó að honum sé skylt að vera viðstaddur hverja sýningu.

 

 

 1. LAUNAGREIÐSLUR

2.1         Mánaðarlaun og launaþrep

2.1.1      Mánaðarlaun leikmynda-/búningahöfundar skulu greidd samkvæmt neðan­greindri launatöflu:

 

 1. þrep        2. þrep         3. þrep        4. þrep         5. þrep        6. þrep        7.þrep
 2. 276.148 286.219       296.694     307.588       318.917      330.700        342.954

 

2.1.2      Launataflan skiptist í 6 launaþrep sem miðast við faglega reynslu:

 

 1. þrep             byrjunarlaun
 2. þrep             eftir   4 uppsetningar
 3. þrep             eftir   7 uppsetningar
 4. þrep             eftir 12 uppsetningar
 5. þrep             eftir 18 uppsetningar
 6. þrep             eftir 24 uppsetningar
 7. þrep             eftir 30 uppsetningar

 

 

2.1.3      Með faglegri reynslu er átt við tilgreindan fjölda verkefna við atvinnu­leik­hús, í sjónvarpi eða kvikmyndum. Leikmynda-/búningahöfundur skal leggja fram fullnægjandi gögn til staðfestingar starfsreynslu sinni.

 

2.1.4      Hækkun launa á samningstímanum. Mánaðarlaun skv. 2.1.1 skulu taka eftir­töldum breytingum á samningstímanum:

 1. mars 2013             3,25%
 2. ágúst 2014; Eingreiðsla kr. 50.000 miðað við þá sem eru í fullu starfi tímabilið janúar til júlí  2014.  Þeir sem eru í hlutastarfi og/eða hafa starfað skemur skulu fá hlutfallslega greiðslu.

 

2.2         Mánaðafjöldi og tímakaup

2.2.1      Laun leikmynda-/búningahöfundar fyrir meðalverkefni skulu nema 5 mán­aðar­launum skv. gr. 2.1.1.

 

2.2.2      Fyrir útfærsluvinnu greiðist tímakaup í hinu umsamda launaþrepi.

 

2.3         Dagvinnutímakaup

2.3.1      Dagvinnutímakaup skal reiknað sem 0,615% af mánaðarlaunum viðkomandi starfs­manns.

 

2.4         Yfirvinnukaup

2.4.1      Yfirvinnukaup skal reiknað sem 1,0385% af mánaðarlaunum viðkomandi starfs­manns.

 

2.5         Stórhátíðarkaup

2.5.1      Stórhátíðarkaup skal reiknað sem 1,375% af mánaðarlaunum viðkomandi starfsmanns.

 

2.6         Álag fyrir sérlega vandasama sýningu

2.6.1      Fyrir sérlega vandasama sýningu, s.s. söngleiki, óperur o.þ.h., skal greiða 25% álag á laun skv. gr. 2.2.1.

 

2.7         Tveir eða fleiri leikmynda-/búningahöfundar við sama verkefni

2.7.1      Ef tveir eða fleiri leikmynda-/búningahöfundar eru ráðnir að sama verkefni, skal samið sérstaklega um greiðslur til þeirra þó þannig að greiðslur til beggja nemi ekki lægri fjárhæð en skv. 2.2.1 að viðbættum 50%. Auk þess getur bæst við hækkun á greiðslu skv. 2.6.1 eftir því sem við á.

 

2.8         Greiðsla fyrir sýningar

2.8.1      Greitt skal fyrir sýningar 1,9%af mánaðarlaunum leikmynda-/búninga­höf­und­ar fyrir hverja sýningu umfram 8.

 

2.8.2      Greiðsla fyrir sýningar skv. 2.8.1 skal skiptast á milli aðila í sömu hlut­föllum og tímaviðmiðun ráðningar, sbr2.7.1

 

2.9         Gjalddagi launa

2.9.1            Laun greiðast mánaðarlega eftir á, frá ráðningardegi eða skv. samkomulagi.

 

2.10       Veikindi, andlát eða hætt við verkefni

2.10.1    Verði leikmynda-/búningahöfundur veikur eða hann andast eftir að æfingar eru hafnar, á hann eða dánarbú hans rétt á að halda þeim launum sem fallin eru í gjalddaga. Veikist leikmynda-/búningahöfundur hins vegar eða hann andast svo nálægt frumsýningu að unnt sé að ljúka æfingum og frumsýna leikritið eftir hugmyndum hans, skal hann eða dánarbú hans eiga rétt á fullum launum.

 

2.10.2    Verði hætt við verkefni, án þess að leikmynda-/búningahöfundur eigi þar sök á, ber ráðningaraðilum að semja sérstaklega um launagreiðslur.

 

 

 1. ORLOFSFÉ

3.1         Orlofsfé

3.1.1      Greiða skal orlofsfé á öll laun skv. samningi þessum. Orlofsfé er 10,17% á laun þeirra sem eru yngri en 30 ára, 11,59% á laun þeirra sem eru 30-37 ára og 13,04% á laun þeirra sem eru 38 ára eða eldri.

 

 

 1. LÍFEYRISSJÓÐUR OG FÉLAGSGJALD

4.1         Lífeyrissjóður

4.1.1      Launagreiðandi greiðir 8% framlag af heildarlaunum leikmynda-/búninga­höf­undar skv. samningi þessum í Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda eða annan líf­eyrissjóð, sem leikmynda-/búningahöfundur á aðild að, á móti 4% iðgjaldi hans.

 

4.2         Félagsgjald

4.2.1      Launagreiðandi innheimtir félagsgjald af heildarlaunum félagsmanna skv. samningi þessum og stendur skil á því mánaðarlega til Félags íslenskra leikara.

 

 

 1. ATVINNUREKENDAGJÖLD

5.1         Sjúkrasjóðsgjald

5.1.1      Launagreiðandi skal greiða mánaðarlega 1% af heildarlaunum félagsmanna skv. samningi þessum í Styrktar- og sjúkrasjóð Félags íslenskra leikara.

 

5.2         Orlofssjóðsgjald

5.2.1      Launagreiðandi skal greiða mánaðarlega 0,25% af heildarlaunum félags­manna skv. samningi þessum í orlofssjóð Félags íslenskra leikara.

 

 

 1. SLYSATRYGGING

6.1         Slysatrygging

6.1.1      Ríkissjóður ábyrgist að leikmynda-/búningahöfundur sé tryggður vegna slysa sem hann kann að verða fyrir við störf sín fyrir Þjóðleikhúsið, þ.á m. vegna eigin gáleysis á æfingum að undanskildum slysum sem rekja má til neyslu vímugjafa. Um bótafjárhæðir og skilmála fer skv. ákvæðum í samningi fjár­málaráðherra f.h. ríkissjóðs og Starfsgreinasambands Íslands á hverjum tíma.

 

 

 1. FORGANGSRÉTTUR TIL STARFA

7.1         Forgangsréttur til starfa

7.1.1      Aðilar eru sammála um að stéttarfélagsbundnir leikmynda-/búningahöfundar sitji fyrir verkefnum að öðru jöfnu.

 

 

 1. GILDISTÍMI

8.1         Gildistími og staðfesting samningsins

8.1.1      Samningur þessi gildir frá 1.mars 2012 – 31. ágúst 2014 en fellur þá úr gildi án sérstakrar uppsagnar.

 

8.1.2      Verði gerðar breytingar á samningstíma á grundvelli forsenduákvæðis í kjarasamningum SA og ASÍ dags. 5. maí 2011, skal það sama ákvæði gilda um samning þennan.  Leiði viðbrögð á greundvelli þessa forsenduákvæðis til breytinga á samningsákvæðum ofangreindra samninga skulu fulltrúar samningsaðila komast að samkomulagi um útfærslu þeirra hvað varðar þennan samning.

 

8.1.3      Samningsaðilar skulu bera samning þennan upp til samþykktar. Hafi gagnaðila ekki borist tilkynning um niðurstöðu fyrir klukkan 16:00 þann, 19. mars 2012 skoðast hann samþykktur.

 

 

Reykjavík, 12. mars 2012

 

 

F.h. samninganefndar ríkisins                            F.h. Félags íslenskra leikara

með fyrirvara um samþykki                              með fyrirvara um samþykki deildar

fjármálaráðherra                                              leikmynda- og búningahöfunda og

trúnaðarmannaráðs

 

Ásta Lára Leósdóttir (sign.)                             Ilmur M. Stefánsdóttir ( sign.)

                                                                       Snorri Freyr Hilmarsson (sign.)           

                                                                       Randver Þorláksson (sign.)

                                                                       Helga I. Stefánsdóttir (sign.)

 

F.h. Þjóðleikhúss

 

Ari Matthíasson (sign.)

 

Instagram feed